fotografija koja predstavlja fototeku

Temeljeći se na činjenici da u Hrvatskoj danas ne postoji institucionaliziran dokumentacijski centar, muzejska zbirka, odnosno muzej u sklopu kojega je predstavljen antifašizam Hrvatske, te da Savez antifašističkih boraca i antifašista sa svojim udrugama jedini organizirano predstavlja antifašistička usmjerenja u Hrvatskoj, ta organizacija predložila je utemeljenje Dokumentacijskog centra antifašizma Hrvatske i u sklopu Centra utemeljenje Virtualnog muzeja antifašizma Hrvatske. Time bi se izravno pridonijelo ostvarivanju ustavnih i zakonskih odredaba te deklaracijskih i političkih opredjeljenja o antifašizmu u Hrvatskoj.

Dokumentacijski centar bio bi u izravnoj službi istinske demokracije (participativna i deliberativna demokracija nasuprot stranačkoj demokraciji) koja podrazumijeva informirane i obrazovane građane. To znači da su građani informirani i obrazovani i za prepoznavanje svih oblika „bolesti demokracije“. Stoga je informiranje, odgoj i obrazovanje građana nezamislivo bez ugrađivanja antifašističkih vrijednosti, dakle svijesti o antifašističkim tradicijama i povijesnim činjenicama na temelju kojih je iznikao današnji antifašizam u Hrvatskoj, te svijesti o opasnosti od neofašističkih i totalitarnih ideja i pokreta koji se javljaju u svijetu, ali i u Hrvatskoj.

Na ovim je stranicama dostupno javno pretraživanje fototeke Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Radi se o drugom dijelu realizacije Centra, nakon što je realizirana bibloteka Saveza. Građani pomoću ove stranice mogu pretraživati i pregledavati povijesne fotografije Saveza, njegovih podružnica i građana koji su nam ustupili vlastite fotografije.

Pretraživanje fotografija
Pregledavanje fotografija